SEARCH:
Print

Bavarian Nordic tildeler tegningsoptioner til selskabets ledelse og udvalgte medarbejdere samt iværksætter incitamentsprogram for alle medarbejdere

Bestyrelsen i Bavarian Nordic A/S har i dag besluttet at tildele tegningsoptioner (warrants) til selskabets ledelse, udvalgte ledende medarbejdere i datterselskaber, samt til selskabets be­styr­else. Bestyrelsens beslutning er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5f, og i overensstemmelse med selskabets retningslinjer for incitamentsaflønning. Tildelingen sker efter indstilling fra bestyrelsen og udnyttelse er begrænset af og omfattet af aktieoptionslovens regler om ophør af ansættelsesforholdet forud for udnyttelse.

Der tildeles i alt 175.000 tegningsoptioner til tegning af op til 175.000 aktier af DKK 10, til en udnyttelseskurs på DKK 156 pr. aktie. Udnyttelseskursen er fastsat som den gennemsnitlige børskurs ("lukkekurs") for selskabets aktier over en periode på 15 børsdage forud for dags dato, tillagt 15 %. Udnyttelse af tildelte tegningsoptioner kan ske, helt eller delvist, i en 14 dages periode i forlængelse af udsendelse af selskabets halvårsmeddelelse for 2011, i forlængelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2011 (forår 2012), i forlængelse af udsendelse af selskabets halvårsmeddelelse for 2012 og/eller i en 14 dages periode i forlængelse af udsendelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse for 2012 (forår 2013).

Under nærværende program vil bestyrelsen modtage i alt 20.000 stk. tegningsoptioner, direktionen modtager 20.000 stk. tegningsoptioner, øvrige medlemmer af koncernledelsen modtager 75.000 stk. tegningsoptioner og ledende medarbejdere modtager i alt 60.000 stk. tegningsoptioner.

Værdien pr. tegningsoption udgør DKK 49 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på 4,5 % og ud fra den historiske volatilitet for aktien. Beregningen er foretaget ud fra en markedskurs for aktien på DKK 156 pr. aktie.

Tildelingen medfører konsekvensmæssige vedtægtsændringer.

Under henvisning til værdipapirhandelslovens § 28a oplyses det endvidere, at følgende danske indberetningspligtige modtager tegningsoptioner under ovennævnte tildeling:

Bestyrelsesformand Asger Aamund (4.000 stk.), øvrige bestyrelsesmedlemmer Erling Johansen (4.000 stk.), Flemming Pedersen (4.000 stk.), Claus Bræstrup (4.000 stk.) og Gerard Van Odijk (4.000 stk.) Administrerende direktør Anders Hedegaard (20.000 stk.), øvrige medlemmer af koncernledelsen Anders Gram (15.000 stk.), Morten Max Rasmussen (15.000 stk.), Nicolai Buhl Andersen (15.000 stk.), Ole Larsen (15.000 stk.) og Paul Chaplin (15.000 stk.).

Incitamentsprogram for medarbejdere i Bavarian Nordic A/S, Bavarian Nordic GmbH og Bavarian Nordic Inc.
I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning af dags dato, 17. oktober 2008, iværksætter selskabet i november et treårigt incitamentsprogram for alle ansatte i selskabet, Bavarian Nordic GmbH og Bavarian Nordic Inc. Programmet er et bonusprogram, der baseres på såkaldte fantomaktier (bonusprogram koblet til selskabets aktiekurs). Det vil sige, at medarbejderne ved udløb af programmet i 2011 kan udnytte et antal fantomaktier og derved opnå ret til en kontant bonus beregnet ud fra stigning i selskabets aktiekurs.

Hver medarbejder tildeles månedligt med virkning fra 1. november 2008 op til tre fantomaktier pr. måned man er ansat frem til november 2011, således at hver medarbejder maksimalt kan modtage 108 fantomaktier i programmets løbetid. Nye medarbejdere, der tiltræder efterfølgende vil indtræde i programmet efter 3 måneders ansættelse. Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 156 og er fastsat på samme vis som for de ovenfor tildelte tegningsoptioner. På tidspunktet for udnyttelse vil medarbejderne for hver fantomaktie modtage en kontant bonus svarende til DKK 1 pr. kurspoint selskabets aktiekurs overstiger udnyttelseskursen. Beløbet er indkomstskattepligtigt.

Tidspunktet for udnyttelse er fastsat til en 2 ugers periode i forbindelse med offentliggørelse af selskabets delårsrapport for 3. kvartal i 2011. Det er en forudsætning for udnyttelse, at selskabets aktiekurs på tidspunktet for udnyttelse i 2011 er mindst 10% højere end udnyttelseskursen.

Baseret på det nuværende antal ansatte i selskabet, Bavarian Nordic GmbH og Bavarian Nordic Inc. vil det treårige incitamentsprogram omfatte op til 28.296 fantomaktier, hvoraf direktionen vil modtage op til 108 stk. fantomaktier og øvrige medlemmer af koncernledelsen vil modtage op til 648 stk. fantomaktier. Den gennemsnitlige værdi pr. fantomaktie udgør DKK 30 for de nuværende ansatte i selskabet. Beregningen er foretaget ved anvendelse af Black-Scholes modellen under samme forudsætninger som gælder for tegningsoptionerne.