SEARCH:
Print

Bavarian Nordic planlægger fortegningsemission på DKK 250-300 mio. Selskabet har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling

Kvistgård, Danmark, 1. december 2009 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i dag indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 18. december 2009. I den anledning er der fremsat forslag om at udvide bemyndigelsen til udvidelse af selskabets aktiekapital med henblik på gennemførsel af en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen forventes gennemført i starten af 2010, under hensyntagen til bl.a. markedsforholdene.

For at opnå fleksibilitet til at kunne gennemføre selskabets aktiviteter inden for både biodefence og cancer, har Bavarian Nordic gennemført konkrete sonderinger til sikring af et optimalt finansielt grundlag, og har efter dialog med udvalgte aktionærer konkluderet, at en fortegningsemission vil være den mest hensigtsmæssige løsning. Bavarian Nordic forventer et provenu fra emissionen i niveauet DKK 250-300 mio.

Provenuet fra emissionen skal sikre Bavarian Nordic den fortsatte fremdrift i produktionen af IMVAMUNE® koppevacciner for at sikre hurtig og tilstrækkelig levering når selskabet modtager godkendelse fra de amerikanske myndigheder til at påbegynde levering af de 20 millioner doser under RFP-3 kontrakten. Når godkendelsen foreligger, vil Bavarian Nordic opskalere produktionsfrekvensen, og selskabets bankforbindelse har i den forbindelse givet Bavarian Nordic en positiv tilkendegivelse i relation til drøftelser omkring etablering af faciliteter til normal driftsfinansiering.

Samtidigt vil Bavarian Nordic gradvist fortsætte forberedelserne til fase III for PROSTVAC™, der udvikles som en terapeutisk vaccine til patienter med fremskreden prostatacancer. Bavarian Nordic vil efter planen i januar 2010 afholde et møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder med henblik på at diskutere udformningen af fase III studierne. Efterfølgende forventer selskabet at få udstedt en Special Protocol Assessment (SPA), der fastlægger kravene til målopfyldelse i fase III.

Strategien for, hvorledes PROSTVAC™ skal videreføres i fase III, vil blive besluttet efter mødet med de amerikanske myndigheder om design af fase III studierne og den efterfølgende aftale om en SPA.

Under forudsætning af, at emissionen gennemføres og selskabet tilføres det forventede provenu, samt at opfyldelsen af RFP-3 kontrakten på IMVAMUNE®forløber planmæssigt, forventer Bavarian Nordic, at have tilstrækkelig likviditet frem til udgangen af 2012, hvorefter selskabet forventer at råde over et likviditetsberedskab, der dækker de forretningsmæssige behov for en producerende industrivirksomhed.

Bavarian Nordic har engageret Nordea Markets (Division af Nordea Bank Danmark A/S) og SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Copenhagen Branch som finansielle rådgivere på emissionen.

Status på RFP-3 kontrakten

Bavarian Nordic afventer i øjeblikket tilladelse fra de amerikanske myndigheder til at påbegynde levering af 20 millioner doser IMVAMUNE® under RFP-3 kontrakten.

Efter FDA's inspektion af IMVAMUNE® produktionsfaciliteterne i foråret 2009 har Bavarian Nordic gjort fremskridt i implementeringen af de tiltag, som var påkrævet som følge af de observationer, der blev gjort af FDA. Selskabet vil afslutte sine besvarelser til FDA inden for denne uge og afventer herefter FDA's endelige accept. På denne baggrund forventer selskabet fortsat at kunne påbegynde leverancerne inden udgangen af første halvår 2010.

Bavarian Nordic har til dato opfyldt en række væsentlige delmål i kontrakten, herunder afslutning af fase II udviklingen af IMVAMUNE® og indsendelse af data, der understøtter den potentielle anvendelse af vaccinen i en erklæret nødsituation. Opfyldelsen af disse delmål har udløst USD 125 mio. i milepælsbetalinger. Når selskabet forventeligt begynder at levere IMVAMUNE®, vil den resterende del af kontrakten, der i alt har en værdi af USD 500 mio., blive løbende faktureret. En mindre del af den samlede kontraktsum, svarende til 10%, forfalder dog først ved godkendelse af vaccinen hos de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Forudsat, at myndighedernes godkendelse til påbegyndelse af levering senest kommer i første halvår 2010, forventer Bavarian Nordic at kunne levere og fakturere 4-5 millioner doser IMVAMUNE® inden udgangen af 2010 og de resterende doser forventes leveret ligeligt i henholdsvis 2011 og 2012.

Forventningerne til det økonomiske resultat for 2009 er uændret i forhold til selskabets udmelding i regnskabsmeddelelsen for tredje kvartal.