SEARCH:
Print

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I overensstemmelse med vedtægternes § 10 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Bavarian Nordic A/S:

Fredag den 18. december 2009, kl. 14.00

på Comwell Borupgaard, Nørrevej 8, 3070 Snekkersten med følgende dagsorden:

1. Bemyndigelse til forhøjelse af selskabets kapital Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes nuværende § 5a, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabets kapital i perioden indtil 30. juni 2010, erstattes med en bemyndigelse, der løber indtil 30. juni 2011. Denne bemyndigelse bør bevilges for, mod hel eller delvis udstedelse af nye aktier, at opnå fleksibilitet til at kunne gennemføre selskabets aktiviteter inden for både biodefence og cancer. Bavarian Nordic har gennemført konkrete sonderinger til sikring af et optimalt finansielt grundlag, og har efter dialog med udvalgte aktionærer konkluderet, at en fortegningsemission vil være den mest hensigtsmæssige løsning. Bavarian Nordic forventer et provenu fra emissionen i niveauet DKK 250-300 mio. Provenuet fra emissionen skal sikre Bavarian Nordic den fortsatte fremdrift i produktionen af IMVAMUNE® koppevacciner for at sikre hurtig og tilstrækkelig levering når selskabet modtager godkendelse fra de amerikanske myndigheder til at påbegynde levering af de 20 millioner doser under RFP-3 kontrakten. Når godkendelsen foreligger, vil Bavarian Nordic opskalere produktionsfrekvensen, og selskabets bankforbindelse har i den forbindelse givet Bavarian Nordic en positiv tilkendegivelse i relation til drøftelser omkring etablering af faciliteter til normal driftsfinansiering. Samtidigt vil Bavarian Nordic gradvist fortsætte forberedelserne til fase III for PROSTVAC™, der udvikles som en terapeutisk vaccine til patienter med fremskreden prostatacancer. Bavarian Nordic vil efter planen i januar 2010 afholde et møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder med henblik på at diskutere udformningen af fase III studierne. Efterfølgende forventer selskabet at få udstedt en Special Protocol Assessment (SPA), der fastlægger kravene til målopfyldelse i fase III. Strategien for, hvorledes PROSTVAC™ skal videreføres i fase III, vil blive besluttet efter mødet med de amerikanske myndigheder om design af fase III studierne og den efterfølgende aftale om en SPA.

Der stilles derfor forslag til beslutning om, at vedtægternes nuværende § 5a slettes, og at følgende bemyndigelse optages i selskabets vedtægter som § 5a, under iagttagelse af aktieselskabslovens § 37:

"§ 5a

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2011 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 80.000.000 (80.000.000 stk. aktier à kr. 1 eller multipla heraf).

Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Såfremt kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er lavere end aktiernes markedsværdi, har de hidtidige aktionærer fortrinsret til tegning af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelse. Ved forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling uden for de i nærværende § 5a stk. 2 nævnte tilfælde eller på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets hidtidige aktionærer nogen fortegningsret. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde gælder reglerne i aktieselskabslovens § 33, og tegningskursen, respektive værdien af de aktier, der udstedes, fastsættes af bestyrelsen inden for de rammer, der afstikkes af aktieselskabslovens præceptive regler, herunder aktieselskabslovens §§ 79 og 80.

Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.

De nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen."

2. Forslag om ændring af vedtægternes pkt. 8 Selskabets aktiebogsfører I-NVESTOR DANMARK A/S har skiftet navn til Computershare A/S.

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes pkt. 8 tilrettes i overensstemmelse hermed og følgeligt ændres til:

"§ 8

Selskabets aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogfører. Selskabets aktiebog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte."

******************

Til vedtagelse af forslaget under pkt. 1 og 2 kræves, jfr. aktieselskabslovens § 78 samt vedtægternes § 16, at dette tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, samt at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny generalforsamling, der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

I overensstemmelse med aktieselskabslovens § 73, stk. 5, oplyses det, at selskabets aktiekapital udgør kr. 78.155.680 fordelt på aktier à kr. 1 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver én stemme.

I henhold til vedtægternes § 11 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, be­stille ad­gangskort senest mandag den 14. december 2009. Adgangskort kan bestilles hos Bavarian Nordic A/S (www.bavarian-nordic.com, Tel: +45 3326 8383 eller telefax: +45 3326 8380). Ikke-navnenoterede aktionærer, der ønsker at deltage i general­forsamlingen, må godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktio­nærens konto­førende institut, hvilken dokumen­tation højst må være 14 dage gammel. Aktio­næren skal endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre, inden generalfor­samlingen er afholdt.

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand direkte på www.bavarian-nordic.com. Fuldmagtsblanket kan også udskrives fra hjemmesiden eller rekvireres hos Bavarian Nordic A/S, og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således at den er i Bavarian Nordic A/S i hænde senest mandag den 14. december 2009.