SEARCH:
Print

Bavarian Nordic A/S gennemfører markedskursemission

Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i USA, Canada, Australien eller Japan

Disse informationer må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig. Manglende overholdelse af denne begrænsning kan udgøre en overtrædelse af den amerikanske, canadiske, australske eller japanske værdipapirlovgivning eller værdipapirlovgivningen i andre lande. Denne meddelelse er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er omtalt i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act af 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act"), og de må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller i overensstemmelse med en undtagelse fra, eller i en handel der ikke er underlagt kravene om, registrering i henhold til U.S Securities Act. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA.

Kvistgård, Danmark, 30. november 2010 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddeler, at en rettet emission ved en accelereret bookbuilding proces af 1.050.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 i Bavarian Nordic A/S er blevet gennemført. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 36 / 2010.

Tegningskursen er DKK 195 pr. aktie à nominelt DKK 10, hvilket giver Bavarian Nordic et bruttoprovenu på ca. DKK 205 mio.

Da udbuddet blev overtegnet af danske og udenlandske institutionelle investorer, er der foretaget en individuel tildeling af aktierne.

Provenuet fra kapitalforhøjelsen vil blive anvendt til at styrke Bavarian Nordics kapitalberedskab.

Kapitalforhøjelse

Efter kapitalforhøjelsen vil Bavarian Nordics aktiekapital bestå af 12.962.052 aktier à nominelt DKK 10 svarende til en nominel værdi på DKK 129.620.520.

De nye aktier à nominelt DKK 10 repræsenterer ca. 8,8% af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital inden kapitalforhøjelsen og vil efter gennemførelse af kapitalforhøjelsen udgøre ca. 8,1% af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital.

Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen

Datoerne for kapitalforhøjelsen nedenfor er de samme som fremgår af selskabsmeddelelse nr. 36 / 2010.

Dato for betaling mod levering 6/12 2010

Dato for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 6/12 2010

Dato for optagelse af nye aktier til notering under den eksisterende ISIN kode 8/12 2010

De nye aktier

De nye aktier à nominelt DKK 10 får de samme rettigheder i enhver henseende som eksisterende Bavarian Nordic-aktier.

De nye aktier à nominelt DKK 10 udstedes til ihændehaver gennem VP Securities, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog gennem aktionærens kontoførende bank.

De nye aktier à nominelt DKK 10 er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. Ingen aktier i Bavarian Nordic har eller vil få særlige rettigheder.

De nye aktiers rettigheder, herunder stemmeret og ret til udbytte, indtræder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Beskatning og udbytte

Udbyttebetalinger beskattes efter gældende lovgivning, herunder evt. gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster. De nye aktier à nominelt DKK 10 giver ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2010 og udbytte fastsat og udbetalt derefter. Bavarian Nordic forventer dog ikke at betale udbytte for regnskabsåret 2010.

Andre oplysninger

Bavarian Nordic er registreret under CVR-nr. 16271187.

Bavarian Nordics regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners

Handelsbanken Capital Markets og Nordea Markets har ageret som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med udbuddet.

Denne meddelelse har alene til formål at give oplysninger og udgør ikke et tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer, og er ikke en opfordring til et tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer. Ej heller vil noget salg af værdipapirer gennemføres i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring til tilbud eller salg ville være ulovligt uden en registrering eller handling i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Der er ikke og vil ikke blive udsendt noget udbudsdokument eller prospekt til godkendelse af nogen lovgivende myndighed i forbindelse med udbuddet.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i relation til Direktiv 2003/71/EF (det pågældende direktiv benævnes sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i det relevante hjemland i henhold til direktivet "Prospektdirektivet").

I ethvert EØS-medlemsland, som har gennemført Prospektdirektivet, er dette dokument alene rettet til og henvender sig alene til kvalificerede investorer i det pågældende medlemsland, som defineret i Prospektdirektivet.

Begrænsninger vedrørende udbud og salg i Storbritannien

Denne meddelelse henvender sig alene til (a) personer som er udenfor Storbritannien; (b) personer der er kvalificerede investorer, som defineret I paragraf 19 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen"); (c) personer som er omfattet at paragraph 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen eller (d) personer til hvem invitation eller tilskyndelse til deltagelse I investeringsaktiviteter kan kommunikeres, i tilfælde hvor paragraph 21(1) I Financial Services and Markets Act 2000 ikke finder anvendelse.