SEARCH:
Print

Bavarian Nordic offentliggør delårsregnskab for de første ni måneder af 2014

KVISTGÅRD, Danmark, 13. november 2014 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør i dag delårsregnskab for årets første ni måneder.

 

 • Det økonomiske resultat for perioden var som ventet med en omsætning på DKK 676 mio. (2013: DKK 875 mio.) og et underskud af primær drift på DKK 72 mio. (2013: DKK 20 mio. underskud).
 • Forventningerne til kapitalberedskabet ved årets udgang blev i oktober hævet fra ca. DKK 600 mio. til ca. DKK 1.000 mio., og forventningerne til det økonomiske resultat for 2014 fastholdes med en omsætning i størrelsesordenen DKK 1.200 mio. og et nulresultat før skat.
 • Dækningsbidraget for salg af IMVAMUNE koppevacciner er fortsat med at stige i tredje kvartal. For hele året forventes dækningsbidraget stadig at være på niveau med 2013.
 • I oktober indgik Bavarian Nordic en licens- og produktionsaftale om selskabets MVA-BN Filovirus (Ebola og Marburg) vaccinekandidat med Crucell Holland B.V., hørende til Janssen Pharmaceutical Companies under Johnson & Johnson (herefter kaldet Janssen). I henhold til kontrakten, der har en potentiel værdi af op til USD 187 mio., sigter Bavarian Nordic mod at producere og levere mere end 1 million doser til kliniske forsøg og anvendelse i det igangværende ebolaudbrud i Vestafrika.
 • Janssen indgik desuden en eksklusiv optionsaftale om evaluering af MVA-BN vaccineteknologiplatformen inden for tre yderligere infektionssygdomme.
 • Som led i aftalen, foretog selskabet en rettet emission af 1.331.984 nye aktier à nominelt DKK 10 til Johnson & Johnson Development Corporation til en kurs på DKK 188,4407 pr. aktie, hvilket genererede et bruttoprovenu på DKK 251 mio. Efter emissionen udgør selskabets aktiekapital DKK 274.448.470, bestående af 27.444.847 aktier a nominelt DKK 10.
 • I oktober meddelte selskabet, at der pågår partnerskabsforhandlinger om PROSTVAC.
 • I september udnyttede den amerikanske regering en kontraktoption på USD 118 mio. til indkøb af yderligere doser af IMVAMUNE til opretholdelse af det amerikanske strategiske nationale beredskabslager
 • I august indgik selskabet to kontrakter med den canadiske regering om levering af IMVAMUNE til henholdsvis den canadiske sundhedsstyrelse og det canadiske forsvar. Kontrakterne inklusive optioner udgør mere end 500.000 doser.
 • Som ventet blev Bavarian Nordics europæiske patent på MVA-BN opretholdt, idet de europæiske patentmyndigheder i november afsagde endelig kendelse i appelsagen, hvor en række virksomheder havde gjort indsigelse mod patentet.
 • PROSPECT fase 3 forsøget med PROSTVAC® forløber planmæssigt med hensyn til at have rekrutteret 1.200 patienter ved årets udgang.
 • Bestyrelsen har i dag besluttet at indføre et treårigt incitamentsprogram for alle medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen.

 

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi har opnået vigtige milepæle i løbet af de seneste måneder. Vi blev tildelt en kontrakt af den amerikanske regering på fortsatte leverancer af IMVAMUNE koppevaccinen. Hvad der er nok så vigtigt, så er den nyligt indgåede licens- og produktionsaftale med Janssen omkring vores ebolavaccine en vigtig anerkendelse af vores MVA-BN teknologi og dens alsidige egenskaber samt af styrken af vores produktionskapacitet. Vi er stolte over at samarbejde med et globalt førende medicinalfirma i bestræbelserne på at hjælpe i den aktuelle sundhedskrise. Endvidere har aftalen styrket vores finansielle position væsentligt.”

 

 

Udvalgte, forventede begivenheder

 • Afslutte rekruttering af 1.200 patienter i PROSPECT fase 3 studiet (2014)
 • Påbegynde det endelige kliniske fase 3 forsøg med IMVAMUNE (2014)
 • Afslutte fase 2 med frysetørret IMVAMUNE med henblik på indsendelse af en pre-EUA (2015)
 • Afslutte overførslen af den validerede produktionsproces for frysetørret IMVAMUNE til en kommerciel produktionslinje (2015)
 • Færdiggøre den kliniske udviklingsplan for CV-301 i prioriterede indikationer (2014)
 • Færdiggøre validering af produktionsprocessen for PROSTVAC samt forberede produktlancering
 • Potentielle IMVANEX/IMVAMUNE ordrer fra øvrige lande
 • Indsende Investigational New Drug ansøgning for MVA-BN RSV efterfulgt af fase 1 forsøg (2015)
 • Påbegyndelse af fase 1 studie med prime-boost ebolavaccine bestående af MVA-BN Filo og Janssens Advac® vaccine (2015)
 • Producere og levere MVA-BN Filo vaccine til Janssen (målsætning om mere end 1 million doser til prime-boost regimet) (2015)

Udvalgte regnskabstal

 

9m 2014
  DKK mio.

9m 2013

DKK mio.

Omsætning

676

875

Resultat af   primær drift

(121)

(6)

Kapitalberedskab,   ultimo

356

546

 

Som tidligere udmeldt vil en væsentlig del af de planlagte IMVAMUNE leverancer til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager finde sted i fjerde kvartal, og indtægtsføres derfor sent i året. For hele året forventer selskabet at levere ca. 6,5 mio. doser. Således fastholdes forventningerne til det økonomiske resultat for 2014 med en omsætning i størrelsesordenen DKK 1.200 mio. og et nulresultat før skat. Divisionen for infektionssygdomme forventer et årsresultat af primær drift i størrelsesordenen DKK 400 mio., som modsvares af totale omkostninger i cancerimmunterapidivisionen på DKK 400 mio., der hovedsagelig hidrører fra gennemførelse af det globale fase 3 forsøg med PROSTVAC®. Efter indgåelsen af licens- og produktionsaftalen med Janssen i oktober, øgede selskabet sine forventninger til kapitalberedskabet ved årets udgang fra ca. DKK 600 mio. til ca. DKK 1.000 mio., inklusive nedbringelse af gæld og kreditfacilitet for ca. DKK 150 mio.

 

Koncernens hoved- og nøgletal kan findes nederst i denne meddelelse. Det samlede regnskab kan downloades på engelsk fra selskabets hjemmeside: www.bavarian-nordic.com, hvor der desuden findes et regneark med udvalgte regnskabstal.

 

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations. Telefon +45 61 77 47 43

 

Telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid med henblik på at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Dial-in numre er: Danmark: +45 32 72 80 18, UK: +44 (0) 844 571 8957, USA: +1 866 682 8490. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på /investor/events.aspx?event=2874.

 

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme. Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC®, en immunterapikandidat til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk fase 3 udvikling, og IMVAMUNE®, en ikke-replikérbar koppevaccine, der udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en kontrakt med de amerikanske myndigheder. IMVAMUNE er godkendt i Canada samt i den Europæiske Union, hvor vaccinen markedsføres under navnet IMVANEX®.  Bavarian Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet BAVA (Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY. For yderligere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

 

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

 

 

Hoved- og nøgletal for koncernen

DKK mio.

9m 2014

9m 2013

FY 2013

 

 

urevideret

urevideret

revideret

 

Resultatopgørelse

 

 

 

 

Nettoomsætning

            675,6

             875,0

          1.212,5

 

Produktionsomkostninger

            328,1

             346,8

             484,7

 

Forsknings- og udviklingsomkostninger

            313,5

             385,0

             496,6

 

Distributionsomkostninger

              34,3

               27,4

               40,8

 

Administrationsomkostninger

            121,0

             121,8

             157,0

 

Resultat af primær   drift (EBIT)

           (121,3)

               (6,0)

               33,4

 

Finansielle poster,   netto

              36,8

              (11,7)

              (27,2)

 

Resultat før skat

             (84,5)

              (17,7)

                 6,2

 

Periodens resultat

             (72,0)

              (19,9)

              (46,7)

 

 

 

 

 

 

Balance

 

 

 

 

Langfristede aktiver

            592,5

             585,7

             551,8

 

Kortfristede aktiver

            671,3

             868,7

             900,4

 

Samlede aktiver

         1.263,8

          1.454,4

          1.452,2

 

Egenkapital

            881,5

             996,6

             976,3

 

Langfristede   forpligtelser

              90,0

               93,9

               86,7

 

Kortfristede   forpligtelser

            292,3

             363,9

             389,2

 

 

 

 

 

 

Pengestrømsopgørelse

 

 

 

 

Likvide midler og   værdipapirer

            236,1

             426,0

             532,1

 

Pengestrømme fra   driftsaktiviteter

           (209,7)

                 0,8

             147,1

 

Pengestrømme fra   investeringer

              13,0

            (200,4)

            (146,5)

 

 - Investering i immaterielle anlægsaktiver

             (43,3)

              (87,0)

            (111,0)

 

 - Investering i materielle anlægsaktiver

             (39,7)

              (28,5)

              (44,4)

 

Pengestrømme fra   finansieringsaktiviteter

              (4,3)

               (5,0)

               (7,1)

 

 

 

 

 

 

Nøgletal (DKK) 1)

 

 

 

 

Indtjening (basis) pr.   aktie á DKK 102)

              (2,8)

               (0,8)

               (1,8)

 

Indre værdi pr. aktie

              33,7

               38,2

               37,4

 

Børskurs, ultimo

               114

                  66

                  89

 

Børskurs/Indre værdi

                3,4

                 1,7

                 2,4

 

Udestående aktier i   t.stk, ultimo

           26.131

            26.094

            26.094

 

Egenkapitalandel

70%

69%

67%

 

Antal medarbejdere   omregnet til fuldtid, ultimo

               415

                427

                426

 

 

 

 

 

                 

1) Indtjening pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010".                         

2) Grundet kapitaludvidelsen i maj 2014 (udnyttelse af warrants) er indtjening pr. aktie for 2013 beregnet på baggrund af gennemsnitlige antal aktier for 2014 i henhold til IFRS 33.64.